جهت تعویض پنجره ها با پنجره های دوجداره آلومینیوم و upvc

در غالب موارد نیاز به تخریب ، آهنکشی و آهنگری وجود ندارد . در مواردی که سطح مقطع پروفیل های پنجره قدیمی ۶ سانتیمتر یا بیشتر باشد از پروفیل های معمولی نوساز و در مواردی که سطح مقطع پروفیل پنجره قدیمی کمتر از ۶ سانتیمتر باشند از پروفیل بازسازی و یا لبه دار ( سش) برای فرم پنجره های جدید استفاده میشود.

تعویض تخصصی پنجره های قدیمی

بدون تخریب و تغییر در نما ساختمان

مطابق با دیزاین داخل ساختمان